Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV dla Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • zaprojektowanie stacji elektroenergetycznej 110/15kV „GPZ Przeciszów”,
 • wykonanie oraz przekazanie do użytkowania „wybudowanej stacji elektroenergetyczne.

Przebudowa rozdzielni sieciowej 30/15 kV w Limanowej dla Tauron Dystrybucja S.A

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • etapowana przebudowa (demontaż istniejących / montaż nowo projektowanych urządzeń zabudowywanych w miejsce demontowanych) rozdzielnicy 30kV – demontaż stacji 110/SN Łososina rozdzielnicy 30kV w wykonaniu kontenerowym i montażu tej rozdzielnicy w RS – w trakcie prac należy zapewnić ciągłość w zasilaniu.
 • przebudowa na kablową istniejącej linii 30kV i wprowadzenia do pola liniowego nowo zabudowanej kontenerowej rozdzielnicy 30kV (modernizacja stanowiska słupowego, budowa linii kablowej SN),
 • zabudowa stanowiska transformatora 30/15kV z misą olejową oraz systemem do separacji oleju, dostosowanego do transformatorów o mocy do 10MVA,
 • montaż transformatora na nowym stanowisku – zasilany mostem kablowym 30kV z pola transformatorowego w kontenerowej rozdzielni 30kV(montaż transformatora SN/SN, zabudowa mostu kablowego 30kV),
 • budowa nowego budynku stacyjnego RS – kompletnie wyposażonego w nowe urządzenia rozdzielni 15kV, obwodów wtórnych rozdzielni, potrzeb własnych, łączności oraz instalację wod – kan,
 • zabudowa rozdzielni SN 15kV dwusystemowej, dwusekcyjnej, 30-polowej w izlolacji powietrznej wraz z potrzebami własnymi,
 • zabudowa nowego mostu kablowego SN – 15kV od nowego stanowiska transformatora do nowej rozdzielni SN-15kV,
 • wprowadzenia do odpowiednich pól rozdzielni 15kV na nowo projektowanym budynku wszystkich linii kablowych 15kV,
 • kompleksowa modernizacja systemu łączności potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych EAZ,
 • przebudowa układu drogowego na terenie stacji oraz infrastruktura będąca w kolizji z nową lokalizacją obiektów wraz z likwidacją kolizji,
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej,
 • dokumentacja projektowa dla całości zadania.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w zakresie SN (zaprojektuj i wybuduj) – w okolicach Zakopanego.

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:
– Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,
– Budowa nowego budynku stacyjnego wyposażonego w nową rozdzielnicę 15kV wraz z infrastrukturą pomocniczą,
– Budowa rozdzielnicy SN 15kV, 52 – polowej okapturzonej, czterosekcyjnej z podwójnym układem szyn zbiorczych w izolacji powietrznej z zastosowaniem wyłączników próżniowych (w tym: mosty kablowe – połączenia transformatorów oraz baterie kondensatorów),
– Wprowadzenie linii 15kV do nowej rozdzielni SN,
– Wykonanie obwodów wtórnych EAZ ( w tym szafy sterowniczo – przekaźnikowe dla pól 110kV, rozdzielnie potrzeb własnych, baterie akumulatorów, SSiN,
– Zabudowa transformatorów 110/15/15kV o mocy 40/20/20 MVA w miejsce jednostek mocy 25MVA,
– Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego,
– Przebudowa systemu telekomunikacji,
– Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej (w tym dróg wewnętrznych i dojazdowych, parkingów, zazielenienie terenu, oświetlenie terenu – ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, zabezpieczenie przeciwpożarowe, instalacja wodno – kanalizacyjna).

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV (zaprojektuj i wybuduj) – w Krakowie

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,

 • Budowa nowego budynku stacyjnego mieszczącego pomieszczenie dla wnętrzowej rozdzielni 110kV GIS w układzie 2S w izolacji SF6, pomieszczenie dla rozdzielni wnętrzowej 15kV
  w izolacji powietrznej, pomieszczenie dla szaf EAZ i rozdzielnic potrzeb własnych,
  telekomunikacji i akumulatorni, dwa wnętrzowe stanowiska dla przenośnych transformatorów 40/20/20 MVA, 110/15/15 kV z dostosowaniem stanowisk do transformatorów o mocy 63MVA, zabudowę mostów szynowych 110kV w izolacji SF6 od wnętrzowej rozdzielnicy 110kV do transformatorów 110/15kV, zabudowę mostów kablowych 15kV od rozdzielnicy 15kV do transformatorów 110/15/15kV, dwa stanowiska wnętrzowe dla przenoszonych transformatorów potrzeb własnych 160kVA, 15/0,4kV

 • Budowa rozdzielnicy 110kV GIS w układzie 2S w izolacji gazowej SF6 w układzie 2S z podwójnym selekcjonowanym układem szyn zbiorczych, w wydzielonej części WN budynku stacyjnego,

 • Zabudowa rozdzielnicy SN 15kV 52-polowej z możliwością jej rozbudowy do 56 pól, wraz z potrzebami własnymi w wydzielonej części SN budynku stacyjnego,

 • Budowa w budynku stacyjnym dwóch wnętrzowych stanowisk transformatorów mocy dostosowanych do docelowej zabudowy transformatorów olejowych o mocy 63 MVA i przekładni 110/15/15 kV.

 • Zabudowa dwóch transformatorów 40/20/20 MVA 110/15/15 kV w ramach istniejących środków trwałych,

 • Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej (przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych, parkingów, zazielenienie terenu wraz z przygotowaniem terenu, uwzględniającym docelowe zagospodarowanie działki – tj. planowaną budowę projektowanych obiektów przewidzianych do realizacji jako siedziba Regionu WN oraz Regionu SN, oświetlenie terenu, ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, zabezpieczenie przeciwpożarowe, instalacja wod – kan),

 • Przebudowa infrastruktury będącej w kolizji z nową lokalizacją stacji 110/15 kV wraz z likwidacją kolizji oraz rozbiórką obiektów w celu przygotowania terenu dla docelowego zagospodarowania działki,

 • Przebudowa wszystkich linii kablowych SN przechodzących przez teren stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniem ich do nowej rozdzielni 15kV,

 • Powiązanie linii kablowych i napowietrznych 110kV na terenie stacji elektroenergetycznej wraz z ich wprowadzeniem do projektowanej w nowej lokalizacji, wnętrzowej rozdzielni 110kV,

 • Modernizacja EAZ i obwodów wtórnych WN i SN,

 • Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego (SZT),

 • Modernizacja urządzeń telekomunikacji i teletransmisji,

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV (zaprojektuj i wybuduj) – w Krakowie

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

– Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,

– Modernizacja stacji elektroenergetycznej w zakresie:

 • Przebudowa rozdzielni 110kV w układzie H5 w tradycyjnej napowietrznej technologii AIS wraz z wprowadzeniem istniejących linii 110kV do pól liniowych nowej rozdzielni,

 • Budowa nowego budynku stacyjnego wraz z jego instalacjami wewnętrznymi,

 • Budowa rozdzielni SN 15kV, 48 – polowej z możliwością jej rozbudowy do 52 pól czterosekcyjnej z podwójnym układem szyn zbiorczych w izolacji powietrznej,

 • Wykonanie obwodów wtórnych EAZ ( w tym szafy sterowniczo – przekaźnikowe dla pól 110kV, układy pomiarowe, rozdzielnie potrzeb własnych, baterie akumulatorów, SSiN),

 • Demontaż baterii akumulatorów, transport i montaż na innej stacji,

 • Zabudowa nowych stanowisk transformatorów 110/15kV wraz z montażem istniejących transformatorów 110/15kV o mocy 16 mVA, w tym: budowa mis olejowych; budowa mostów szynowych przewodami AFL od rozdzielni 110kV do stanowisk transformatorów mocy.

 • Wprowadzenie linii 15kV do nowej rozdzielni SN,

 • Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego,

 • Przebudowa systemu telekomunikacji,

 • Przebudowa infrastruktury technicznej,

Realizacje Bieżące

Energy Solution Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji: Zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową

ELEKTROBUDOWA S.A

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu,

Aademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
•    Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
•    Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
•    Przebudowę instalacji sanitarnych,
•    Wymianę rozdzielnicy SN,
•    Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
•    Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
•    Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
•    Dostawę, montaż szynoprzewodów,
•    Dostawę, montaż: dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
•    Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
•    Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno – chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
•    Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.