Przebudowa systemu elektroenergetycznego Jednostki Wojskowej – dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury.s

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • budowa budynku stacji transformatorowej ST-1A – budynek obsługi energetycznej na terenie Jednostki Wojskowej,
 • budowa stacji transformatorowych dla napięć do 24kV,
 • wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1kV,
 • wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych nn-1kV i SN-15kV przy budowie obiektów lotniskowych,
 • wykonanie kanalizacji kablowej,
 • wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku obsługi energetycznej,
 • wykonania instalacji wody i kanalizacji dla budynku obsługi energetycznej,
 • przebudowa zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku obsługi energetycznej,
 • wykonanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz drogowego.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV dla Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • zaprojektowanie stacji elektroenergetycznej 110/15kV „GPZ Przeciszów”,
 • wykonanie oraz przekazanie do użytkowania „wybudowanej stacji elektroenergetyczne.

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20/6kV dla Tauron Dystrybucja S. A.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • modernizacja rozdzielni 110kV, modernizacja rozdzielni 20kV (przygotowanie układów),
 • zaprojektowanie, dostawa, budowa stanowisk i montaż dwóch kompletów dławików zwarciowych 6kV, celem ograniczenia mocy zwarcia planowanych do zabudowy transformatorów TR1 i TR2 110/20/6kV, 63/40/25 MVA.

Przebudowa rozdzielni sieciowej 15 kV w Krakowie (zaprojektuj i wybuduj), dla Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • Etapowaną przebudowę (demontaż istniejących / montaż nowo projektowanych urządzeń zabudowywanych w miejsce demontowanych) rozdzielnicy 15 kV – zabudowa rozdzielnicy SN 15 kV dwusystemowa, dwusekcyjna, 33-polowa (z możliwością rozbudowy o dodatkowe 2 pola) w izolacji powietrznej;
 • Przebudowę istniejących wyprowadzeń kablowych linii 15kV;
 • Montaż transformatorów potrzeb własnych dla transformatora zasilający pomieszczenia Regionu Dystrybucji;
 • Modernizacja budynku stacyjnego RS;
 • Kompleksowa modernizacja systemu łączności potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych EAZ.

Przebudowa rozdzielni sieciowej 30/15 kV w Limanowej dla Tauron Dystrybucja S.A

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • etapowana przebudowa (demontaż istniejących / montaż nowo projektowanych urządzeń zabudowywanych w miejsce demontowanych) rozdzielnicy 30kV – demontaż stacji 110/SN Łososina rozdzielnicy 30kV w wykonaniu kontenerowym i montażu tej rozdzielnicy w RS – w trakcie prac należy zapewnić ciągłość w zasilaniu.
 • przebudowa na kablową istniejącej linii 30kV i wprowadzenia do pola liniowego nowo zabudowanej kontenerowej rozdzielnicy 30kV (modernizacja stanowiska słupowego, budowa linii kablowej SN),
 • zabudowa stanowiska transformatora 30/15kV z misą olejową oraz systemem do separacji oleju, dostosowanego do transformatorów o mocy do 10MVA,
 • montaż transformatora na nowym stanowisku – zasilany mostem kablowym 30kV z pola transformatorowego w kontenerowej rozdzielni 30kV(montaż transformatora SN/SN, zabudowa mostu kablowego 30kV),
 • budowa nowego budynku stacyjnego RS – kompletnie wyposażonego w nowe urządzenia rozdzielni 15kV, obwodów wtórnych rozdzielni, potrzeb własnych, łączności oraz instalację wod – kan,
 • zabudowa rozdzielni SN 15kV dwusystemowej, dwusekcyjnej, 30-polowej w izlolacji powietrznej wraz z potrzebami własnymi,
 • zabudowa nowego mostu kablowego SN – 15kV od nowego stanowiska transformatora do nowej rozdzielni SN-15kV,
 • wprowadzenia do odpowiednich pól rozdzielni 15kV na nowo projektowanym budynku wszystkich linii kablowych 15kV,
 • kompleksowa modernizacja systemu łączności potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych EAZ,
 • przebudowa układu drogowego na terenie stacji oraz infrastruktura będąca w kolizji z nową lokalizacją obiektów wraz z likwidacją kolizji,
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej,
 • dokumentacja projektowa dla całości zadania.

Remont rozdzielni NN w Hali Głównej na zajezdni MPK w Poznaniu.

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

 • wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w załączonej dokumentacji technicznej,
 • wykonanie, demontaż starej i montaż nowej rozdzielni,
 • dostarczenie i zamontowanie wszystkich brakujących i pominiętych w projekcie drobnych elementów potrzebnych do kompletnego wykonania instalacji zapewniających pełną funkcjonalność,
 • wykonanie wszystkich prób i pomiarów urządzeń i instalacji – poświadczonych odpowiednimi protokołami.

Modernizacja i przebudowa wewnętrznej sieci energetycznej Szpitala w Katowicach

Modernizacja i przebudowa wewnętrznej sieci energetycznej Szpitala wraz z zainstalowaniem systemu zasilania awaryjnego z zespołem prądotwórczym oraz modernizacji i przebudowie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach.

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

 • Przebudowa muru, wykonanie i uzbrojenie stacji transformatorowej, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. Kompletne przygotowanie do podania napięcia na wykonane przyłącze, stację transformatorową przez Zakład Energetyczny zgodnie z warunkami przyłączenia i dok. Projektową,
 • Wykonanie pozostałych instalacji.
 • Przełączenia budynków szpitala na nowe zasilanie.

Realizacje Bieżące

Energy Solution Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji: Zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową

ELEKTROBUDOWA S.A

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu,

Aademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
•    Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
•    Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
•    Przebudowę instalacji sanitarnych,
•    Wymianę rozdzielnicy SN,
•    Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
•    Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
•    Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
•    Dostawę, montaż szynoprzewodów,
•    Dostawę, montaż: dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
•    Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
•    Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno – chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
•    Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.