Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje: 

 • budowa budynku stacyjnego wraz z infrastrukturą (drogi, ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie, niwelacja terenu, zagospodarowanie terenów zielonych itp.)
 • budowa rozdzielni 110 kV
 • zabudowa transformatora mocy 110/20 kV o mocy 16 MVA
 • zabudowa jednosekcyjnej rozdzielni 20 kV
 • powiązanie z istniejąca siecią 20 kV z nowobudowaną rozdzielnią 20 kV oraz zabudowa stacji 20/0,4 kV wraz z linią nN
 • wyposażenie budynku stacyjnego w komplet instalacji (elektryczna nN, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, wykrywanie i sygnalizacja pożaru, sygnalizacja wejścia na stację, wodociągowa i sanitarna)
 • dostawa i zabudowa rozdzielnicy 10 polowej rozdzielnicy 20 kV
 • dostawa i montaż transformatora potrzeb własnych 20/0,4 kV
 • dostawa i montaż pozostałej aparatury nowego budynku
 • budowa mostów kablowych SN pomiędzy stanowiskami TR, a nową rozdzielnią
 • wykonanie nowego układu uziomowego
 • budowa radiolinii wraz z wieżą telekomunikacyjną
 • przełączenie istniejących traktów telekomunikacyjnych (przewodów ADSS, kabli ziemnych)
 • wyposażenie stacji w urządzenia końcowe torów transmisyjnych traktów światłowodowych
 • wykonanie kanalizacji kablowej dla kabli sterowniczych i teletechnicznych
 • wyposażenie stacji w zakresie BHP i ppoż.
 • wykonanie badań pomontażowych, pomiarów pomontażowych, uruchomienie, rozruch i ruch próbny wszystkich układów
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji