Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

Etap I:

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę modernizacji infrastruktury technicznej. Dokumentacja ta powinna w szczególności zawierać:

 • projekt budowlany i wykonawczy modernizacji infrastruktury technicznej CO-I dla wszystkich zadań zawartych w opracowaniu, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzone oraz uzgodnione z właściwymi rzeczoznawcami;

 • projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

 • koncepcję rozmieszczenia wszelkich urządzeń, aparatów, instalacji w obrębie poszczególnych zadań uwzględniające ergonomię i komfort pracy obsługi technicznej.

Etap II:

 • Wykonanie wszelkich zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą, uruchomieniem, wykonaniem niezbędnych badań, pomiarów przed oddaniem do eksploatacji:

  • Modernizacja rozdzielnicy R04SO6 poprzez wymianę rozdzielnicy wraz z przynależnymi do niej transformatorami, liniami zasilającymi 15kV i 0,4kV, baterią kondensatorów oraz modułowym UPS-em centralnym,

  • Wymiana zbiornika na olej napędowy wraz z przynależną do niego pompownią i instalacją,

  • Wyposażenie wybranych pomieszczeń technicznych (rozdzielni elektrycznych) w system klimatyzacji,

  • Dostawa i montaż systemu nadrzędnego (BMS) infrastruktury technicznej CO-I,

  • Wykonanie wszelkich zaprojektowanych instalacji,

  • Wykonanie adaptacyjnych robót budowlanych w pomieszczeniach objętych projektem,

 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

 • Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń.