Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • etapowana przebudowa (demontaż istniejących / montaż nowo projektowanych urządzeń zabudowywanych w miejsce demontowanych) rozdzielnicy 30kV – demontaż stacji 110/SN Łososina rozdzielnicy 30kV w wykonaniu kontenerowym i montażu tej rozdzielnicy w RS – w trakcie prac należy zapewnić ciągłość w zasilaniu.
 • przebudowa na kablową istniejącej linii 30kV i wprowadzenia do pola liniowego nowo zabudowanej kontenerowej rozdzielnicy 30kV (modernizacja stanowiska słupowego, budowa linii kablowej SN),
 • zabudowa stanowiska transformatora 30/15kV z misą olejową oraz systemem do separacji oleju, dostosowanego do transformatorów o mocy do 10MVA,
 • montaż transformatora na nowym stanowisku – zasilany mostem kablowym 30kV z pola transformatorowego w kontenerowej rozdzielni 30kV(montaż transformatora SN/SN, zabudowa mostu kablowego 30kV),
 • budowa nowego budynku stacyjnego RS – kompletnie wyposażonego w nowe urządzenia rozdzielni 15kV, obwodów wtórnych rozdzielni, potrzeb własnych, łączności oraz instalację wod – kan,
 • zabudowa rozdzielni SN 15kV dwusystemowej, dwusekcyjnej, 30-polowej w izlolacji powietrznej wraz z potrzebami własnymi,
 • zabudowa nowego mostu kablowego SN – 15kV od nowego stanowiska transformatora do nowej rozdzielni SN-15kV,
 • wprowadzenia do odpowiednich pól rozdzielni 15kV na nowo projektowanym budynku wszystkich linii kablowych 15kV,
 • kompleksowa modernizacja systemu łączności potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych EAZ,
 • przebudowa układu drogowego na terenie stacji oraz infrastruktura będąca w kolizji z nową lokalizacją obiektów wraz z likwidacją kolizji,
 • przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej,
 • dokumentacja projektowa dla całości zadania.