Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,
- Budowa nowego budynku stacyjnego wyposażonego w nową rozdzielnicę 15kV wraz z infrastrukturą pomocniczą,
- Budowa rozdzielnicy SN 15kV, 52 - polowej okapturzonej, czterosekcyjnej z podwójnym układem szyn zbiorczych w izolacji powietrznej z zastosowaniem wyłączników próżniowych (w tym: mosty kablowe – połączenia transformatorów oraz baterie kondensatorów),
- Wprowadzenie linii 15kV do nowej rozdzielni SN,
- Wykonanie obwodów wtórnych EAZ ( w tym szafy sterowniczo – przekaźnikowe dla pól 110kV, rozdzielnie potrzeb własnych, baterie akumulatorów, SSiN,
- Zabudowa transformatorów 110/15/15kV o mocy 40/20/20 MVA w miejsce jednostek mocy 25MVA,
- Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego,
- Przebudowa systemu telekomunikacji,
- Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej (w tym dróg wewnętrznych i dojazdowych, parkingów, zazielenienie terenu, oświetlenie terenu – ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, zabezpieczenie przeciwpożarowe, instalacja wodno – kanalizacyjna).