Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,
 • Budowa nowego budynku stacyjnego mieszczącego pomieszczenie dla wnętrzowej rozdzielni 110kV GIS w układzie 2S w izolacji SF6, pomieszczenie dla rozdzielni wnętrzowej 15kV
  w izolacji powietrznej, pomieszczenie dla szaf EAZ i rozdzielnic potrzeb własnych,
  telekomunikacji i akumulatorni, dwa wnętrzowe stanowiska dla przenośnych transformatorów 40/20/20 MVA, 110/15/15 kV z dostosowaniem stanowisk do transformatorów o mocy 63MVA, zabudowę mostów szynowych 110kV w izolacji SF6 od wnętrzowej rozdzielnicy 110kV do transformatorów 110/15kV, zabudowę mostów kablowych 15kV od rozdzielnicy 15kV do transformatorów 110/15/15kV, dwa stanowiska wnętrzowe dla przenoszonych transformatorów potrzeb własnych 160kVA, 15/0,4kV
 • Budowa rozdzielnicy 110kV GIS w układzie 2S w izolacji gazowej SF6 w układzie 2S z podwójnym selekcjonowanym układem szyn zbiorczych, w wydzielonej części WN budynku stacyjnego,
 • Zabudowa rozdzielnicy SN 15kV 52-polowej z możliwością jej rozbudowy do 56 pól, wraz z potrzebami własnymi w wydzielonej części SN budynku stacyjnego,
 • Budowa w budynku stacyjnym dwóch wnętrzowych stanowisk transformatorów mocy dostosowanych do docelowej zabudowy transformatorów olejowych o mocy 63 MVA i przekładni 110/15/15 kV.
 • Zabudowa dwóch transformatorów 40/20/20 MVA 110/15/15 kV w ramach istniejących środków trwałych,
 • Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej (przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych, parkingów, zazielenienie terenu wraz z przygotowaniem terenu, uwzględniającym docelowe zagospodarowanie działki – tj. planowaną budowę projektowanych obiektów przewidzianych do realizacji jako siedziba Regionu WN oraz Regionu SN, oświetlenie terenu, ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, zabezpieczenie przeciwpożarowe, instalacja wod – kan),
 • Przebudowa infrastruktury będącej w kolizji z nową lokalizacją stacji 110/15 kV wraz z likwidacją kolizji oraz rozbiórką obiektów w celu przygotowania terenu dla docelowego zagospodarowania działki,
 • Przebudowa wszystkich linii kablowych SN przechodzących przez teren stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniem ich do nowej rozdzielni 15kV,
 • Powiązanie linii kablowych i napowietrznych 110kV na terenie stacji elektroenergetycznej wraz z ich wprowadzeniem do projektowanej w nowej lokalizacji, wnętrzowej rozdzielni 110kV,
 • Modernizacja EAZ i obwodów wtórnych WN i SN,
 • Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego (SZT),
 • Modernizacja urządzeń telekomunikacji i teletransmisji,