Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:
Prace budowlane:
– roboty wyburzeniowe, skuwanie tynków
– demontaż drzwi, krat, naświetli i włazów zgodnie z dokumentacją projektową
– wykonanie otworów i przebić, montaż nadproży, drzwi, siatek, włazów blach i ślusarki stalowej wewnętrznej i zewnętrznej o podanej w projekcie odporności ogniowej
– wykonanie nowego przejścia pomiędzy rozdzielnią SN i nN
– wykonanie podłogi podniesionej z krat pomostowych wraz z podkonstrukcją
– betonowanie kanałów mis olejowych
– wykonanie nowych schodów w pomieszczeniu rozdzielni nN
– budowa ścian murowanych oraz ścian i zabudów suchej zabudowy
– modernizacja rampy zewnętrznej
– montaż balustrad i drabiny
– wykonanie posadzek
– roboty wykończeniowe
– montaż klap transferowych ppoż. EI120 nad drzwiami do komór transformatorowych

Prace elektryczne:
– wymiana rozdzielnicy SN
– wymiana rozdzielnicy sieciowej nN,
– montaż rozdzielnicy Hali nN
– wymiana dwóch transformatorów 630kVA na nowe 1000kVA
– wyposażenie stacji transformatorowej w barierki, uziemienia, połączenia wyrównawcze, gaśnice i sprzęt ochronny, tablice informacyjne
– montaż rozdzielnicy potrzeb własnych RPW
– montaż tablicy licznikowej
– montaż tablicy sygnalizacyjnej TS
– montaż UPS-a do celów podtrzymania instalacji sygnalizacyjnych
– rozbudowa istniejącego systemu ppoż.
– montaż tras kablowych w pomieszczeniu kablowni
– montaż rur ochronnych od kanału kablowego przez komorę transformatorową na zewnątrz budynku
– opracowanie instrukcji eksploatacji stacji transformatorowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
– inne prace wynikające z dokumentacji projektowej